Σειρά μπέκ, από 480, έως 1.000cc top feed και side feed, low και high impedance.